شرکت ماشین سازی منگان
گیربکس هلیکال شافت موازی کاهنده سرعت