شرکت ماشین سازی منگان
  • info@mangan-co.com
  • 021 - 66803364(16 خط)

برج تخليه مواد فله از كشتی (الواتور زنجيری)

کارفرما : سازمان بنادروکشتيرانی
محل نصب :بندرشهيدرجایی

ظرفيت : 500 تن در ساعت