شرکت ماشین سازی منگان

برج تخليه مواد فله از كشتی (الواتور زنجيری)

کارفرما : سازمان بنادروکشتيرانی
محل نصب :بندرشهيدرجایی

ظرفيت : 500 تن در ساعت