یکشنبه, 29 فروردين 1400                    ساعت:

گروه صنعتي منگان

41 سال تجربه در طراحي و ساخت تجهيزات مختلف و اجراي كليد تحويل پروژه ها

P-120-PIC-01
P-120-PIC-01
جزییات
P-120-PIC-02
P-120-PIC-02
جزییات
P-120-PIC-03
P-120-PIC-03
جزییات
P-120-PIC-04
P-120-PIC-04
جزییات
P-120-PIC-05
P-120-PIC-05
جزییات
P-120-PIC-06
P-120-PIC-06
جزییات