یکشنبه, 29 فروردين 1400                    ساعت:

گروه صنعتي منگان

41 سال تجربه در طراحي و ساخت تجهيزات مختلف و اجراي كليد تحويل پروژه ها

P-770-PIC-01
P-770-PIC-01
جزییات
P-770-PIC-02
P-770-PIC-02
جزییات
P-770-PIC-03
P-770-PIC-03
جزییات
P-770-PIC-04
P-770-PIC-04
جزییات
P-770-PIC-05
P-770-PIC-05
جزییات
P-770-PIC-06
P-770-PIC-06
جزییات