یکشنبه, 29 فروردين 1400                    ساعت:

گروه صنعتي منگان

41 سال تجربه در طراحي و ساخت تجهيزات مختلف و اجراي كليد تحويل پروژه ها

10 دستگاه مجموعه پوسته و روتور فن هاي 25 و 26 گندله سازي فولاد مباركه