شرکت ماشین سازی منگان

كارفرما : سازمان بنادر و دريانوردی

ظرفيت: 40تن – كانتينرهای استاندارد

ايزو ،20، 40 فوت

ارتفاع: 16 متر- (4+1 كانتينر)

دهانه: 24متر- (6+1 كانتينر)

تعداد: 3 دستگاه 

محل نصب: اسكله شهيد رجایی