شرکت ماشین سازی منگان

طراحی ساخت و راه اندازی 15 دستگاه ترانستینر RTG واقع در بندر شهید رجایی

كارفرما : سازمان بنادر و دريانوردی
 ظرفيت: 40/6 تن – كانتينرهای استاندارد ايزو ،20، 40 فوت
  ارتفاع: (5+1 كانتينر)
 دهانه:  (6+1 تروكلين)
سرعت ترولی: 70 متر در دقيقه
سرعت تراولينگ: 135 متر در درقيقه
تعداد: 15 دستگاه 
محل نصب: بندر شهيد رجایی بندرعباس

فیلم تحویل و راه اندازی 3 دستگاه از 15 دستگاه جرثقیل ترانستینر

فیلم راه اندازی اولین دستگاه ترانستینر

فیلم مونتاژ جرثقیل ترانستینر