شرکت ماشین سازی منگان

كارفرما : شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران ، شركت نفت و گاز پارس

ظرفيت : 15 تن

طول بوم : 22 متر

محل نصب : فازهاي 9 و 10 پارس جنوبي