شرکت ماشین سازی منگان

کارفرما : شرکت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران

محل نصب : سکوي نفتي ابوذر – خليج فارس – بوشهر

تعداد : 4 دستگاه