شرکت ماشین سازی منگان
  • info@mangan-co.com
  • 021 - 66803364(16 خط)

پروژه: جرثقيل زرافه‌ای شيپ يارد

ظرفيت: 150 تن

وزن تقريبي: 1000 تن

سيستم قدرت و كنترل: الكتريكال و PLC

كارفرما: شركت مجتمع کشتی‌سازی

 و صنايع فراساحل ايران (بندرعباس)

محل نصب: اسكله شركت مجتمع کشتی‌سازی

 و صنايع فراساحل ايران (بندرعباس)

تعداد: 4 دستگاه

تاريخ تحويل: 1382

موسسه رده‌بندی: BV فرانسه