شرکت ماشین سازی منگان

کارفرما :      سازمان بنادروکشتيرانی

محل نصب :  بندرشهيدرجايی-بندرانزلی

تعداد :         4 دستگاه – 5 دستگاه