شرکت ماشین سازی منگان
  • info@mangan-co.com
  • 021 - 66803364(16 خط)

کارفرما :      سازمان بنادروکشتيرانی

محل نصب :  بندرشهيدرجايی-بندرانزلی

تعداد :         4 دستگاه – 5 دستگاه